Như chúng ta đã biết,tài liệu và dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trong iCloud có thể tăng lên nhanh chóng, và tùy thuộc vào kích thước