best sites to sell nfts what is a smart contract nft how to make and sell an nft step by step nft newsletter average nft prices

WorldClockCenter v1.1-2

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt.

Description

Yêu cầu iOS 5 hoặc cao hơn.
Không sử dụng với iPad (không có ứng dụng Timer)

WorldClockCenter là một plugin cho Notification Center.Nó cho phép hiển thị đồng hồ mà bạn đã cấu hình bên trong mobileTimer.app của bạn.

Cấu hình các tùy chọn plugin từ Settings> WorldClockCenter

Hoạt động trên iOS 5+ !

worldclockcenter1.png
worldclockcenter2.png
worldclockcenter3.png