[Trick]Thêm biểu tượng đặc biệt trên iPhone, iPad ☆〜(ゝ。∂)

dnaK5SR

Hướng dẫn:

1.Vào Cài đặt trên iPhone, iPad (Setting)

2. Chọn Cài đặt chung (General)

3. Chọn Bàn phím và thêm bàn phím (Add new Keyboard)

4. Chọn bàn phím tiếng Nhật.

5. Chọn Kana để có kí tự đặc biệt.

Kết quả:

2016-02-12 22.34.16