Chức năng chính: Công cụ này là công cụ xóa dữ liệu và khôi phục về firmware gốc cho máy chạy 8.3 và 8.4. Điều này nghĩa là