Như chứng ta đã biết thì qua 3 phiên bản update 9.1 (21/10/2015), 9.2 (8/12/2015), 9.2.1(19/1/2016) nhưng vẫn chưa có thông tin gì về bản cập nhật của