Author: thieuhc

Mail Enhancer Pro v1.0.3

Video Review Description Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+ Các tính năng: Multiple Signatures (có khả năng sử dụng mã HTML) cho từng tài khoản Mail. Sử dụng
Read More

Awesome Music Controller v1.0

Description Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+ Awesome Music Controller: 1. Hiển thị bài hát đang phát được buid-in trên Notifications 2. Kiểm soát ứng dụng iPod của
Read More