Cập nhật phiên bản 0.2-8 ngày (16/02/2014) tương thích iOS 7 và arm64 (iPhone 5s, iPad Air/Mini Retina) Tạo hiệu ứng động các biểu tượng trên màn hình của