Description: Chức năng chính: * Tạo nút “Home” ảo , thoát khỏi ứng dụng, khóa điện thoại và iPod mọi lúc. * Tạo nút Power, respring, khởi động