Tính năng nhận dạng gương mặt chẳng có gì mới, nó đã được phát triển từ những năm 1960 để dùng trong các cơ quan chính phủ và