Tải về và lưu các tập tin hoặc tài liệu với một máy tính là một việc vô cùng đơn giản. Nó được lưu trên ổ đĩa cứng