Không nhiều chương trình hỗ trợ quản lý dữ liệu cho cả iPhone và Android. TunesGo có thể làm việc này khi nó cho phép chuyển nhanh bất